هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل

مقاله‌ها :: اطلس هری پاتر

مهمترين زبان جادوگران


به نظر مي رسد مدرسه هاگوارتز، برخلاف مدارس ديگر، دست كم در سالهاي اوليه تحصيل، بر آموزش زبانهاي خارجه تأكيد نمي كند. ولي زباني وجود دارد كه حتي دانش آموزان سال اول نيز با آن روبرو مي شوند و آن زبان ، زبان لاتين است.بسياري از وردها ، افسونها و نفرينها فقط واژه هاي لاتين مربوط به اثر موردنظر هستند. به عنوان مثال ورد « لوموس » يعني همان وردي كه باعث مي شود نور از انتهاي چوبدستي جادوگرها خارج شود، واژه اي لاتين به معناي نور است. ورد « ناكس » يعني همان وردي كه باعث مي شود نور چوبدستي جادوگرها خاموش شود، واژه اي لاتين به معناي تاريكي است.

از زبان لاتين در مكان هاي ديگر نيز استفاده ميشود.به عنوان مثال، مودي چشم باباقوري قبلا كارآگاه بود(در دنياي هري پاتر، كارآگاه را Auror مي نامند.)كارآگاه به افسر پليسي گفته مي شود كه شغلش دستگيري و محاكمه جادوگران شرور است.در زبان لاتين واژه ي Aurora كلمه ي ديگري به معناي نور است. بنابراين كارآگاه (aurer) نامي كاملا مناسب براي فردي محسوب مي شود كه با تاريكي مي جنگد. شعار هاگوارتز نيز به زبان لاتين است:Drago dormiens nunquam titillandus (به معني « هرگز اژدهاي خفته را قلقلك ندهيد.») جي.كي.رولينگ گفته است:« علاقه دارم اين گونه بيانديشم كه جادوگرها از اين زبان مرده ، در نقش زباني زنده استفاده مي كنند.»

اين نكته كه زبان لاتين از چنين اهميتي برخوردار است ، نكته اي معقول به نظر مي رسد. پس از آن كه در حدود 2هزار سال پيش روميها اروپا(و از جمله بريتانيا) را تسخير كردند ، زبان لاتين تبديل به زباني عمومي و مشترك شد.يعني زباني كه در سراسر امپراتوري قابل استفاده بود. دانشمندان به اين زبان اتكا مي كردند تا مطمـﺋن شوند نتيجه ي كار و تحقيقات آنان مي تواند در اختيار ديگران قرار گيرد. افزون بر اين زبان لاتين ، زبان اوليه و اصلي مسيحيت بود. به مدت چندين قرن ، اغلب كتابها به زبان لاتين نوشته مي شدند؛ زيرا احتمال اينكه افراد تحصيلكرده از اين زبان آگاهي داشته باشند بسيار زياد بود.

زبان لاتين ويژه جادوگرها
در زير چند ورد اراﺋﻪمي شود كه از زبان لاتين برگرفته شده اند:
• آكسيو(ACCIO): ورد احضار كردن ، كه از واژه ي لاتين آكسيو به معني صدا زدن يا فراخواندن گرفته شده است.
• آپارسيوم(APARECIUM): باعث مرﺋﻰ شدن جوهر نامرﺋﻰ مي شود كه از واژه ي لاتين آپارﺋو(appareo) به معناي مرﺋﻰ شدن يا ظاهر شدن گرفته شده است.
• نفرين كانجانكتيويتوس(CONJUNCTIVITUS): ديد چشم را تضعيف مي كند ، كه از واژه ي لاتين كانيوگو(coniugo) به معناي متصل كردن همه چيز به هم بر گرفته شده است. چشم از بافتي پيوندي به نام ملتحمه ي چشم برخوردار است. هنگامي كه اين بافت آلوده شود ، فرد مزبور دچار ورم ملتحمه مي شود كه اين بيماري در بين مردم به «صورتي شدن چشم»معروف است.
• دِلِتريوس(DELETRIUS): باعث ناپديد شدن اشياء مي شود ؛ از واژه ي يوناني دلـﺋو(deleo) به معناي پاك كردن يا نابود كردن گرفته شده است.
• دِنسوژو(DANSAUGEO): باعث مي شود اشياء به طور غير قابل كنترل ، رشد كنند و بزرگ شوند و احتمالا از واژه ي لاتين دنسو به معناي ضخيم كردن گرفته شده است (دراكو مالفوي اين نفرين را به سوي هري نشانه مي گيرد ، اما نفرين كمانه كرده و به دندان هرميون برخورد مي كند.)
• ديفيندو(DIFFINDO): اشياء را مي شكافد؛ از واژه ي لاتين ديفيندو به معناي شكافتن يا جدا كردن برگرفته شده است.
• ديسنديوم(DISSENDIUM): اشياء را باز مي كند و به عنوان مثال مي توان به مجسمه ي جادوگري كه نگهبان راه مخفي هاگوارتز به كاسه ي عسل است اشاره كرد؛ از واژه ي لاتين ديسيدو به معناي جدا كردن برگرفته شده است.
• اِنِرويت(ENERVATE): به اشياء نيرو مي دهد؛(نكته عجيب اينجاست كه تأثير اين افسون ، دقيقا متضاد معناي آن ، هم در زبان لاتين و هم در زبان انگليسي است.در زبان انگليسي ، اين واژه به معناي تضعيف كردن است و ريشه ي لاتين آن، يعني اِنِروو(enervo) نيز داراي همين معني است، و هيچ يك از آن دو واژه ، معني تقويت كردن را نمي دهد.)
• اكسپكتوپاترونوم(EXPECTO PATRONUM): باعث ايجاد يك حامي يا پشتيبان مي شود؛ از واژه هاي لاتين اكسپكتو(expecto) به معناي بيرون دادن وپاترونوس(patronus) به معناي محافظ گرفته شده است.
• اكسپليارموس(EXPELLIARMUS): حريف را خلع سلاح مي كند؛ از واژه ي لاتين اكسپلو(expello) به معناي خلع كردن و آرما(arma) به معناي اسلحه برگرفته شده است.
• افسون فيدليوس(FIDELIUS CHARM): رازي را به فرد قابل اعتمادي مي سپارد؛ از واژه لاتين ، فيدلوس(fidelus) به معناي وفادار و قابل اعتماد برگرفته شده است.
• فاينايت اينكانتاتِم(FINITE INCANTATEM): به افسونهاي ديگر پايان مي دهد. از واژه هاي فاينايت به معناي پايان دادن و اينكانتاتم به معناي ورد و افسون برگرفته شده است.
• ايمپديمنتا(IMPEDIMENTA): شئ يا فرد را متوقف مي سازد.از واژه لاتين ايمپديمنتوم(impedimentum) به معني مانع شدن و جلوگيري برگرفته شده است.
• اينسنديو(INCENDIO): براي جابه جايي به وسيله پودرپرواز از يك شومينه به شومينه اي ديگر، مورد استفاده قرار مي گيرد؛ و از واژه ي لاتين اينسنديا به معناي آتش برگرفته شده است .
• اُبليويات(OBLIVIATE): باعث فراموشي فرد موردنظر مي شود؛ از واژه ي لاتين اُبليويو(oblivio) به معناي فراموشي و نسيان برگرفته شده است.
• پتريفيكوس توتالوس(PETRIFICUS TOTALUS): سبب مي شود فرد مورد نظر، نتواند از جايش تكان بخورد؛ از واژه ي لاتين پترا(petra) به معناي تخته سنگ برگرفته شده است.
• پرايور اينكانتاتم(PRIOR INCANTATEM): افسون قبلي را كه به وسيله چوبدستي اجرا شده بود،نشان مي دهد. از واژه هاي لاتين پريور به معناي پيشين و قبلي و نيز اينكانتاتم به معناي ورد وافسون برگرفته شده است.
• ريكتوسمپرا(RICTOSEMPRA): باعث قلقلك مي شود؛ از واژه ي لاتين ريكتوس(rictus) به معناي لبخند توأم با خنده برگرفته شده است.
• ريديكولوس(RIDDIKULUS): سبب مي شود چيزي خنده دار به نظر آيد.از آن براي نابود كردن بوگارتها استفاده مي شود. از واژه ي لاتين ريديكولوس به معناي خنده دار برگرفته شده است.
• روپارو(RUPARO): اشياء را تعمير مي كند؛ از واژه ي لاتين ريپارير(reparare) به معناي تعمير كردن برگرفته شده است.
• وينگارديوم لِويوس(WINGARDIUM LEVIOSA)ا: سبب بلند شدن اشياء از زمين مي شود؛ از واژه ي لاتين لويس به معناي سبك برگرفته شده است(كه واژه ي انگليسي « لوي تِيت » به معني پرواز كردن نيز از آن برگرفته شده است.)

لاتين براي همه
اغلب وردها و افسونها فقط به صورت واژه هاي منفرد هستند، از زبان لاتين مي توان به طور روزمره نيز استفاده كرد. در حقيقت ،لاتين امروزه هنوز زبان رسمي واتيكان است. نويسنده اي به نام هنري بيرد در كتابي سرگرم كننده با نام زبان لاتين براي تمامي مواقع، چند اصطلاح را ارائه مي دهد كه ممكن است براي همه سودمند باشد. اين اصطلاحات و معاني آنها را در زير مي آوريم:

چه اتفاقي دارد مي افتد؟ quid fit?
سگ من آن را خورد. canis menus id comedit.
وقتي به اينجا رسيدم اوضاع اينگونه بود. . ita erta quando hic adventi
زيپ شلوارتان باز است. braccae tuae aperiuntur.
راد، چطوري رفيق! radicitus comes!
به هيچ وجه. nullo modo.
احتمالش خيلي كم است. fors fortis.
به مفهوم حرفم توجه كن. labra lege.
اتفاقا عمدي. casu consulto.
افزون بر اين، بيرد نوشته زير را بر روي سپر اتومبيلش چسبانده است:
Si hoc adfixum in obice legere potes et liberaliter educatus et nimis propinquus ades.
قبلی « موجودات خیالی راز های پنهان زندگی آلبوس دامبلدور » بعدی
API: RSS | RDF | ATOM
جادوگران®
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
فرستنده شاخه
komeil_4lifee
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۶/۲۷ ۲۰:۰۰  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۶/۶/۲۷ ۲۰:۰۰
عضویت از: ۱۳۸۵/۱۱/۲۲
از:
پیام: 444
 Re: مهمترين زبان جادوگرانسلام ... و اینا و چطوری ؟

مقاله خوبی بود ، دستت درد نکنه ، میدونم تو سایت نمیای دیگه ولی برای خالی نبودن عریضه و ارزشی بازی بد نیست خودمون و موندگار کنیم .
miss.zolo
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۲ ۱۳:۳۰  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۲ ۱۳:۳۰
عضویت از: ۱۳۸۵/۱/۱۰
از: گودریک هالو
پیام: 314
 مهمترين زبان جادوگران
مطلب عالی بود ممنون
فاطمه خانوم
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۲ ۰:۰۹  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۲ ۰:۰۹
عضویت از: ۱۳۸۵/۷/۲۵
از: ناکجا اباد
پیام: 173
 Re: مهمترين زبان جادوگران
مرسی خوب بود!!!!! افرین افرین
samatnt
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۹ ۱۰:۰۰  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۹ ۱۰:۰۰
عضویت از: ۱۳۸۴/۴/۱
از: از جهندم سياه همسادتونم نمي شناسي؟؟؟؟؟؟
پیام: 1001
 عنوان
مرسي جالب بود
torshi
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۱۲ ۱۷:۵۲  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۱۲ ۱۷:۵۲
عضویت از: ۱۳۸۵/۲/۲۲
از: خونمون
پیام: 360
 خوبه
ايول خوبه مرسي
eli_p
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۹ ۱۴:۳۸  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۹ ۱۴:۳۸
عضویت از: ۱۳۸۵/۳/۹
از: گودریک هالو
پیام: 73
 هههههههه
eli_p
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۹ ۱۴:۳۷  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۹ ۱۴:۳۷
عضویت از: ۱۳۸۵/۳/۹
از: گودریک هالو
پیام: 73
 هههههههه
Prof_snape
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۸ ۱۴:۳۳  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۸ ۱۴:۳۳
عضویت از: ۱۳۸۵/۶/۷
از: تهران ، ...
پیام: 18
 Re: زبان لاتین جادوگران
ايول بابا حال كرديم
erica
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۶ ۱۵:۵۷  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۶ ۱۵:۵۷
عضویت از: ۱۳۸۴/۶/۲۸
از: يه جايي نزديك خدا
پیام: 571
 Good
خيلي جالب بود . به نظر من زبان لاتين خيلي مشكله .
dj_negar
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۶ ۱۵:۱۱  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۶ ۱۵:۱۱
عضویت از: ۱۳۸۵/۴/۶
از: یه جای خوب
پیام: 78
 ایول
مقاله جالبی بود معلوم که خیلی زحمت کشیدی خسته نباشی
hsn_az
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۶ ۰:۵۱  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۶ ۰:۵۱
عضویت از: ۱۳۸۵/۴/۱۹
از: زیر سایه ی ارباب لرد ولدومرت کبیر
پیام: 336
 جالب
خیلی مقاله ی جالب بود
من واقعا خوشم اومد
دستت درد نکنه
امیدوارم به همین شک به کارت ادامه بدی
سانی بودلر
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۹:۵۳  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۹:۵۳
عضویت از: ۱۳۸۵/۵/۲۸
از: V.F.D
پیام: 125
 دستت درد نکنه.
خیلی باحال بود . ایول!
رضوان
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۶:۰۰  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۶:۰۰
عضویت از: ۱۳۸۴/۸/۳
از: برج گریفیندور
پیام: 62
 زبان جادوگران
خیلی جالب بود ...به من که خیلی کمک کرد...خسته نباشی.
D-Y-Z-2005
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۵:۱۲  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۵:۱۲
عضویت از: ۱۳۸۳/۱۱/۱۵
از: مریخ
پیام: 241
 بماند
واقعا خوب بود. به من که خیلی کمک میکنه می خواستم یه داستان بنویسم. ممنون از این زحمت بزرگت.
ایلیا
تينا ساساني
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۴:۵۷  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۴:۵۷
عضویت از: ۱۳۸۵/۱/۱۱
از: there isn't any answer
پیام: 157
 علمي،عملي،عالي
خيلي مقاله خوبي بود و من ازش لذت بردم اشاره به مهمترين زبان جادوگران خيلي خوبه ،اي كاش ما توي سايت كسيو داشتيم كه استاد زبان لاتينمون ميشد.
tooka
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۱:۳۶  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۱:۳۶
عضویت از: ۱۳۸۵/۵/۲۹
از: Hogwarts
پیام: 157
 Re: زبان لاتین جادوگران
ایول خیلی عالی و کامل بود
325281
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۰:۲۶  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۱۰:۲۶
عضویت از: ۱۳۸۵/۳/۲۶
از: اتاق آبی
پیام: 189
 زبان لاتین جادوگران
مقاله ی پرباری بود.استفاده کردیم جناب!شماها چیه هی می گین اول ، دوم .با هم دیگه مسابقه می دین؟
tahere
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۹:۲۹  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۹:۲۹
عضویت از: ۱۳۸۵/۴/۷
از: سنـــــــت..مانگــــــــــو
پیام: 235
 زيبا بود
چقدر باحال بود
ممنونم
negin.sdh
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۹:۱۶  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۵ ۹:۱۶
عضویت از: ۱۳۸۵/۳/۲۵
از: BELGIUM ، بروکسل
پیام: 461
 Re: زبان لاتین جادوگران
مرسی واقعا عالیه حتما خیلی زحمت کشیدی
دومی
rah682004
فرستاده‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۴ ۲۲:۳۰  به روز‌شده در تاریخ: ۱۳۸۵/۶/۴ ۲۲:۳۰
عضویت از: ۱۳۸۵/۱/۸
از: تهران
پیام: 27
 زبان لاتین جادوگران
خیلی مقاله ی علمی و پژوهشی خوبی بود حتماً خیلی زحمت کشیدی دستت درد نکنه

اولی

هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۳۹۹-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.