فرزند دامبلدور
بچه ای از نسل آلبوس دامبلدور در میان مرگخواران
شاخه : کوچه دیاگون
| رز ویزلی
گذشته ی آلبوس دامبلدور همیشه بسیار پر حرف و حدیث بوده است. مرگخواران متوجه شده بودد که او فرزندی دارد که در یتیم خانه ی کوچه ی دیاگون ساکن است. آن بچه باید به خانه ی ریدل می آمد و این دستور صریح لرد ولدمورت بود. مرگخواران، از جمله آریانا دامبلدور، عمه ی بچه، به یتیم خانه رفتند و دامبلدورِ کوچک را به خانه ی ریدل آوردند.
این بچه ی ریش دار، اعتماد کامل داشتن به دیگران را همراه ریش از پدرش به ارث برده و در خانه ی ریدل غریبی نمیکند.
لرد سیاه تصمیم به مراقبت و نگهداری از دامبلدورِ کوچک گرفته است.
به نظر شما مرگخواران حین رسیدگی به این بچه با چه مسائلی رو در رو می شوند؟ چه ویژگی هایی از این کودک تازه پیدا شده خواهیم دید؟


یتیم خانه ی سنت دیاگون