هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان داستان های شگفت انگیز هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل
پاسخ به: *نقد پست های انجمن شهر لندن*
پیام زده شده در: ۱۸:۴۸ دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
#1
درسته درمورد شخصیت ها من تلاشموبیشترمیکنم.اما درمورد هری و دامبلدور که تو تالار من نیستن وتوی چت باکس هم فعالیتی ندارن چطورمی تونم شخصیتشونو بشناسم این برام معضلی شده ونمیدنم چیکارکنم.درمورداین پست هم من طبق پستای قبلی نوشتم همونجورکه اونا توصیف کرده بودن ادامه دادم.

ممنون که وقت گذاشتی.


درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


ماندگارترین دیالوگ ازنظرشما
پیام زده شده در: ۲۰:۴۸ یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
#2
باسلام..

هدف من ازاین عنوان دونستن نظرهمه ی دوستان درمورد"زیباترین وماندگارترین دیالوگ"هستش.

حتماهمه ی شماعزیزان باخوندن هفت کتاب هری پاترجایی بوده که گفتید:«خودشه,این بهترین جمله ایی که من میخواستم»وباخوندن اون دیالوگ دقیقا بااون شخصیت همدردی کردیدوتحت تاثیرقرارگرفتید.

خب,منتظرمشارکتتون هستم.
****************
ازنظرمن بهترین دیالوگ این بود:هری خطاب به پسرش در نوزده سال بعد,زمانی که البوس نگرانه که کلاه اونوبه اسلیترین بفرسته...

«آلبوس سوروس,توبه یاد دونفر از مدیران هاگوارتز اسم گذاری شده ای.یکی از آنها ازاسلیترین بود وا حتمالا شجاعترین آدمی بود که من تابه حال دیده ام.»

من هروقت یاداین دیالوگ میفتم علاقم به شخصیت سوروس اسنیپ بیشترمیشه.


درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


پاسخ به: طرح نقد پست های دیاگون!
پیام زده شده در: ۲۳:۴۴ پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴
#3
سلام..
خسته نباشید,درخواست نقددارم برایاینپست.

باتچکر.


درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


پاسخ به: موسسه ارواح
پیام زده شده در: ۲۳:۳۱ پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴
#4
-هیچکس داوطلب نمیشه؟
-چراخودت امتحان نمیکنی؟
هکتوربه حالت پوکرفیس درامد,کمی اندیشید...چراهروقت به کسی پیشنهادمیدادمعجونش راامتحان کنداین پیشنهادرابه خودش میدادند؟
صدایی که امدباعث شدتاهکتورکمی ازاندیشه هایش خارج شودوازحالت پوکرفیس به حالت همیشگی اش برگردد,اصولا هکتورادم بی خیالی بود.
-صدای چی بود؟
صدامربوط به پاقی بودکه امدن وینکی به همراه یک عددپروفسورتریلانی راخبرمیداد.وینکی به محض فرودشروع کردبه پرحرفی مثل همیشه:
-وینکی جن خووب بود.وینکی باپروفسوربه اینجا اومد.وینکی حتی ریش پشمکی راهم دورزد.وینکی...
-بس کن.پس بقیه کجان؟
-وینکی جواب ریگولوس رونمیده.وینکی جن خووب بود.
-سوروس,دقت کن ببین نمی خوای به خاطرنافرمانی وینکی ازگریفندورامتیازکم کنی؟
-نه ارسینوس فعلا می خوام بدونم بقیه که همراه وینکی رفتن چرابرنگشتن؟
آملیا:افرین وینکی خوبه که توبه ریگولوس اهمیتی نمیدی.
-من به توهم اهمیت نمیدم.وینکی جن خووب بود.
-وینکی!زودترجواب بده.
-من به بلاک شدن هم اهمیت نمیدم.وینکی جن خووب بود.
-همش تقصیرتوی اسبه بااین نقشت!
-بازگفتی اسب؟
-
-
-عاااااااااااااااا.بس میکنید یاارتون کنم؟
سوروس باتعجب به پریدن ورونیکابه وسط سوژه نگاه میکرد.سوروس ازغیبت ورونیکا,ازاینکه نظارت برتالاربه علت غیبت اوفقط برای او مانده بودعصبی شد.سوروس قصدداشت ازگروه ورونیکاامتیازکم کنه که یادش افتادکه ورونیکاازاسلیترین است برای همین گفت:
-ورونیکا!این مدت کجابودی؟
-الان وقت این حرفانیست.من دستورلردرو دریافت کردم.الان وینکی اینجاس به نظرمیادتوهاگوارتزاتفاقاتی افتاده که بایدسریع تربفهمیم چی بوده وچرا وینکی به این روزافتاده.وبعدازنگاه کوتاهی به سیبل تریلانی گفت:
-پروفسورهم بیهوشه.راستی سوروس به نظرت ازمحلول راستی استفاده کنیم تاثیرمیذاره؟
سوروس بعدازمدتهای دراز ازروی خوشی لبخندی کوچولوزدوازکمک ورونیکاازنوع رولی بهره برد.
-بله ورونیکا,فکرخوبیه.همین کارومیکنیم.


درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


پاسخ به: *نقد پست های انجمن شهر لندن*
پیام زده شده در: ۲۱:۱۰ پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴
#5
سلام..
خسته نباشید,لطفااینرونقدکنید.
راستی همه ی عیب وایرادات روبریزیدبیرون.
باتچکر.


درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


پاسخ به: محله پریوت درایو
پیام زده شده در: ۱۳:۳۴ پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴
#6
دامبلدوربرای چندمی باردرطول عمرش ازخشم ولدمورت ترسیدولی بازبرای اینکه وجهش خراب نشه یه لبخندمزخرف زد وبه هری خیره شدکه یعنی خودت یه جوری جمعش کن.

هری بادهان بازازحیرت اینکه دامبلدوربهش کمکی نکرده فکرکرد.هری کمی بیشترفکرکرد...هری بیشترترفکردکرد...هری احساس کردمغزپوکش داره پوکترکه میشه که باصدای ولدمورت یک مترودوازده سانتی مترازروی صندلی پریدهوا.
-کله زخمی!جرات میکنی ودرحضورمن به این فکرمیکنی که چجوری به ما,ارباب تاریکی,قدرتمندترین وپلیدترین جادوگرقرن حقه بزنی؟کروشیووووووو

هری بعدازازبین رفتن اثرات شکنجه صدای دامبلدوررو شنیدکه اکو وارتوذهنش میگفت:
-سیصدوهفتادبارگفتم چفت شدگی یادبگیرفرزندم.
هری دراین لحظات سخت حوصله ی نصیحت شنیدن نداشت بنابراین یه"خفه باباپیری"گفت وتصمیم گرفت باولدمورت صادق باشد,البته به نظرش رسیدکه شایدم بهتره اکبریاجاسم باشد.هری همچنان داشت فکرمیکردکه اکبرباشدیاجاسم,این همه فکرکردن ازهری واین همه صبوری ازلرد واقعابعیدبود.این همه سوژه راالکی پیش بردن ازنویسنده هم واقعابعیدبود.دراین لحظه...
آمبریج:هری پاتر!
-ها؟
دامبلدور:فرزندروشنایی!دلبندم ادب روفراموش نکن.
باگفتن این حرف لردوآمبریج وهری بااین هیبت بهش نگاه کردندکه باعث شد دامبلدورلبخندمزخرف دیگری بزندوخودش رابه کوچه علی چپ واگذارکند.
آمبریج:پاتر!همین الان توضیح میدی که چرااین معجون عشق روتوغذاریختی.زودبگوتا مجبورت نکردم بازم جریمه بنویسی.
-مانیزبرخلاف تصورهمگان صبرمان لبریزشده منتظریم کله زخمی.
هری باشدت آب دهانش راقورت داد,هری نذرکردکه اگرازدست لردخلاص شود5هیپوگریف قربانی خواهدکرد.
-راستش...راستش...
-راستش چی؟کله زخمی.
-راستش همش تقصیراین بود.وبادستش به دامبلدوراشاره کرد.

دامبلدورکه ازقدم زدن توکوچه علی چپ خسته شده بود داشت به کوچه علی راست میرفت که باشندیدن این حرف هری کلاپیاده روی روبیخیال شدوگفت:
-ای آدم فروش...
لرد:
آمبریج:
هری:


درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


پاسخ به: هری پاتر چه طور از پس ولدمورت با اون همه قدرتش بر اومد؟
پیام زده شده در: ۱۸:۲۹ سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴
#7
به وسیله ی شانسی که داشت!!!!کلا همش شانس میاورد..

نیروی عشق وایناهم مسخرس!دیگ زیادی لوس شده بوداین موضوع.هرچی میشد میگفتن نیروی عشششق!


درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


پاسخ به: دامبلدور قوی تره یا ولدمورت؟
پیام زده شده در: ۱۳:۲۰ پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴
#8
خب معلومه ارباب ماقویتره..

ب نظرمن اینکه ی دانش اموزبتونه اونقدری قوی بشه ک حتی ازمعلم خودش پیشی بگیره
خودش ی توانایی بزرگه..که جادوی سفیدرویادبگیره وبتونه درجادوسیاه هم
ب این حدازتوانایی برسه,پس تواناترمحسوب میشه.

البته این توانایی دامبلدوررو زیرسوال نمیبره..اماهرکی بااین نظرک لردسیاه قویتره مخالفه
میدم بچه های کروشیوبزنن ک متوجه اشتباهش بشه بعععععله..


درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


پاسخ به: شخصیت خودتون رو معرفی کنید
پیام زده شده در: ۱۴:۴۶ یکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴
#9
نام:سربارون خون آلود

گروه:اسلیترین

چوب دستی:یک روح چوب دستی نداله..

مشخصات:خونی مالی بودن همیشگی!

توانایی ها:توانایی کجابود,همش پرسه میزده توراه رو ها..که البته همه ازش یجورایی وحشت داشتن
اون لکه های خون هم همیشه برای همه جای سوال داشته.(همچنین کشتن معشوق!!!)

معرفی:روح‌ها در مجموعهٔ هری پاتر، افرادی هستند که در لحظهٔ مرگ تصمیم می‌گیرند، پس از مرگشان در همانجایی که مرده اند، به عنوان روح زندگی کنند.

هر یک از گروه‌های مدرسهٔ علوم و فنون جادوگری هاگوارتز، روحی مخصوص به خود دارد.

ک روح گروه اسلیترین بارون خون الود میباشد.

بارون خون الود شکلی همانند انسان داشته ولی کمرنگ است و به رنگ آبی ملایم دیده می‌شود.بارون خون الود

نمی تواندجسمی را بردارد یا حرکت دهد(که البته این توانایی رابدعنق دارد). اگر شیئی را به سمت اوپرتاب

کنیم، از میان وی رد خواهد شد.رد شدن روح ها من جمله بارون خون الودازبدن انسان احساسی ناخوشایند به

همراه دارد، به گونه ای که گویی ناگهان داخل وانی پر از آب سرد شده ایم.بارون خون آلودتوانایی خوردن

غذاراندارد,بنابراین ان هاراب صورت کپک زده استفاده میکندتا کمی ازمزه ی ان رامتوجه شود.

همچنین بارون خون آلودقاتل هلنا ریونکلا است که به نشانه ی عذاب وجدان، زنجیر هایی به خود بسته است.
پی نوشت:میدونم این نقش قبلا گرفته شده ولی ازاخرین فعالیتش 5ماه میگذره,پس من می تونم این نقش

روداشته باشم.درسته؟

بله طبق قوانین ایفا مجازید.

تایید شد.
به ایفای نقش خوش اومدین.


ویرایش شده توسط سیوروس اسنیپ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۶ ۱۷:۳۸:۵۸

درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


پاسخ به: سال اولی ها از این طرف: کلاه گروهبندی
پیام زده شده در: ۰:۲۶ پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴
#10
باتوجه ب عشق زیادییییی ک ب اسنیپ دارم..پس خواهشااسلیترین..

اگ اگ خدای نکرده ی درصداین گروه نشد..بفرست ریونکلا..ولی همون اولی بشه بهتره..

:دی

راستش بهتردیدم ی توضیحی بدم..

من اهل مثبت بازی نیسم ک برم گریفیندورپیش هری اینا.ولی شجاع هستم.

بیشترمی خوام جایی باشم ک سوروس بوده،جادوی سیاه خیلی دوست دارم ب نظرم بسبارجالبه.

بشدت احساساتی هم هستم ولی ازهافلپاف خوشم نمیاد.

اگه ریونکلاهم برم زیادناراحت نمیشم چ میشه کرد،تصمیم روکلاه میگیره.

ولی خوشحال میشم اسلیترین باشم.


ویرایش شده توسط سوروس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳ ۰:۳۴:۱۲
دلیل ویرایش: اضافه کردن توضیحات

درودبرجادوی سیاه..

فقط ارباب..

فقط اسلیترین..

تصویر کوچک شده


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است | ۱۳۹۸-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.