يادگارهای مرگ، محبوب ترين هري پاتر!

تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ ۱۳:۱۰:۰۰ | عنوان: کتاب

هري پاتر و يادگارهاي مرگ بيشترين راي را به عنوان محبوب ترين كتاب از سري كتاب هاي ادبي خانم جي.كي.رولينگ كسب كرد.
كتاب هفتم و آخر كه حاصل و آخر آن جنگ پسر جادوگر و لرد ولدمورت است، و ساير شش كتاب ديگر در نظرسنجي وبسايت MSN قرار گرفتند.
در ماه گذشته، كتاب يادگارهاي مرگ فقط در روز اول انتشار آن سه ميليون نسخه در بريتانيا فروش داشته است و هنگامي كه كتاب در نسخه هاي بيشتري منتشر و به ساير نقاط رفته در طي مدت 24 ساعت بعد رقم فروش آن به 8.5 ميليون رسيد...
در ميان ساير كتاب ها، كتاب زنداني آزكابان، كتاب سوم اين مجموعه در رده بالا قرار گرفت. در حاليكه كتاب هاي شاهزاده دورگه و تالار اسرار در رده هاي پاييني از نظرسنجي اي كه ميان چهل و پنج هزار طرفدار در سايت MSN صورت گرفت قرار گرفتند.

1. هري پاتر و يادگارهاي مرگ
2. هري پاتر و زنداني آزكابان
3. هري پاتر و جام آتش
4. هري پاتر و سنگ جادو
5. هري پاتر و محفل ققنوس
6. هري پاتر و شاهزاده نيمه اصيل
7. هري پاتر و تالار اسرار

منبع: منچسترنوشته ای از جادوگران®
http://www.jadoogaran.org

نشانی این صفحه :
http://www.jadoogaran.org/modules/news/article.php?storyid=2829