هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل
پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱:۲۰ پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱
#1
امتیازات بازی پنجم (آخر) لیگ کوییدیچ 1401

بدون نام
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

بدون نام: 9۴.۵
آلنیس اورموند: 9۵
کتی بل: 9۴
جرمی استرتون: 9۴-۹۵

ترنسیلوانیا: 9۴
لادیسلاو زاموژسلی: 9۴
حسن مصطفی: 9۴
سو لی: 9۴

داور دوم:

بدون نام:
آلنیس اورموند: 9۲
کتی بل: 9۴
جرمی استرتون: 9۲-۹۴

ترنسیلوانیا: 9۵.۳
لادیسلاو زاموژسلی: 9۵
حسن مصطفی: 9۵
سو لی: 9۶

نتیجه: تساوی دو تیم


چهار چوبدستی‌دار
VS
از جاروی جیغ تا مرلین


داور اول:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۸.۶
تری بوت: ۹۰
گابریل تیت: ۹۰
جیانا ماری: ۸۶

از جاروی جیغ تا مرلین: ۹۶.۶
پیکت: ۹۷
آلبوس دامبلدور: ۹۶
الکساندرا ایوانوا: ۹۷

داور دوم:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۸.۶
تری بوت: ۸۹
گابریل تیت: ۸۹
جیانا ماری: ۸۸

از جاروی جیغ تا مرلین: ۹۷
پیکت: ۹۶
آلبوس دامبلدور: ۹۷
الکساندرا ایوانوا: ۹۸


نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلینتف تشت
VS
بخاطر یک مشت افتخار


داور اول:

تف تشت: ۰

بخاطر یک مشت افتخار: ۰


داور دوم:

تف تشت: ۰

بخاطر یک مشت افتخار: ۰

نتیجه: تساوی دو تیم


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱:۱۲ پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱
#2
امتیازات بازی چهارم لیگ کوییدیچ 1401

از جاروی جیغ تا مرلین
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

از جاروی جیغ تا مرلین: 9۶.۶
پیکت: 9۶
الکساندرا ایوانوا: 9۶
تاتسویا موتویاما: 9۸

ترنسیلوانیا: 9۶.۳
لادیسلاو زاموژسلی: 9۶
حسن مصطفی: 9۷
سو لی: 9۶

داور دوم:
از جاروی جیغ تا مرلین: 9۶.۶
پیکت: 9۵
الکساندرا ایوانوا: 9۷
تاتسویا موتویاما: 9۸

ترنسیلوانیا: 9۶
لادیسلاو زاموژسلی: 9۵
حسن مصطفی: 9۷
سو لی: 9۶

نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلین


چهار چوبدستی‌دار
VS
بخاطر یک مشت افتخار


داور اول:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۹
اسکورپیوس مالفوی: 8۹
تری بوت: 8۹
گابریل تیت: ۹۰
جیانا ماری: ۸۸

بخاطر یک مشت افتخار: ۰

داور دوم:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۶.۲۵
اسکورپیوس مالفوی: 8۸
تری بوت: 8۶
گابریل تیت: ۸۵
جیانا ماری: ۸۶

بخاطر یک مشت افتخار: ۰


نتیجه: برد چهار چوبدستی‌دارتف تشت
VS
بدون نام


داور اول:

تف تشت: ۰

بدون نام: ۹۱.۶
کتی بل: 9۳
دیزی کران: 9۰
جرمی استرتون: 9۲

داور دوم:

تف تشت: ۰

بدون نام: ۸۸.۲
کتی بل: 9۰
دیزی کران: ۸۸
جرمی استرتون: ۸۷

نتیجه: برد بدون نامآروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۲۲:۰۳ شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
#3
امتیازات بازی سوم لیگ کوییدیچ 1401

از جاروی جیغ تا مرلین
VS
بخاطر یک مشت افتخار


داور اول:

از جاروی جیغ تا مرلین = 96.6
پیکت: 95
تاتسویا موتویاما: 98
آلبوس دامبلدور: 97

بخاطر یک مشت افتخار = 74
لیلی لونا پاتر: 70
نیکلاس فلامل: 78
سوزانا هسلدن: 75

داور دوم:
از جاروی جیغ تا مرلین = 96.3
پیکت: 94
تاتسویا موتویاما: 97
آلبوس دامبلدور: 98

بخاطر یک مشت افتخار = 77.6
لیلی لونا پاتر: 75
نیکلاس فلامل: 80
سوزانا هسلدن: 78


نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلین


چهار چوبدستی‌دار
VS
بدون نام


داور اول:

چهار چوبدستی‌دار = 82
تری بوت: 82
گابریل تیت: 84
جیانا ماری: 80

بدون نام = 87.3
آلنیس اورموند: 88
کتی بل: 87
جرمی استرتون: 87

داور دوم:

چهار چوبدستی‌دار = 83.6
تری بوت: 83
گابریل تیت: 85
جیانا ماری: 83

بدون نام = 91.6
آلنیس اورموند: 93
کتی بل: 91
جرمی استرتون: 91

نتیجه: برد بدون نامترنسیلوانیا
VS
تف تشت


داور اول:

ترنسیلوانیا = 82
سو لی: 83
حسن مصطفی: 83
لادیسلاو زاموژسلی: 80
[از تمام اعضای ترنسیلوانیا 15 امتیاز به دلیل نداشتن کوییدیچ کم شده است.]

تف تشت = 97.3
وینکی: 97
سوجی: 98
رز زلر: 97

داور دوم:

ترنسیلوانیا = 81.3
سو لی: 83
حسن مصطفی: 82
لادیسلاو زاموژسلی: 79
[از تمام اعضای ترنسیلوانیا 15 امتیاز به دلیل نداشتن کوییدیچ کم شده است.]

تف تشت = 96.6
وینکی: 97
سوجی: 97
رز زلر: 96

نتیجه: برد تف تشت


لازم به ذکر است، هر کدام از بازیکنان که درخواست دیدن توضیح داور مربوطه نسبت به نمره‌ی خود را دارند، می‌توانند با ارسال پیام شخصی به بنده و ذکر اینکه توضیح کدام داور راجع به نمره خود را می‌خواهند، از توضیح مختصر او درباره‌ی نمره نیز برخوردار شوند.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱:۴۸ چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱
#4
امتیازات بازی دوم لیگ کوییدیچ 1401

از جاروی جیغ تا مرلین
VS
تف تشت


داور اول:

از جاروی جیغ تا مرلین: 97.3
آلبوس دامبلدور: 98
الکساندرا ایوانوا: 97
تاتسویا موتویاما: 97

تف تشت: 95.6
وینکی: 97
رز زلر: 95
گودریک گریفیندور: 95

داور دوم:
از جاروی جیغ تا مرلین: 98
آلبوس دامبلدور: 98
الکساندرا ایوانوا: 98
تاتسویا موتویاما: 98

تف تشت: 95
وینکی: 96
رز زلر: 95
گودریک گریفیندور: 94

نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلین


چهار چوبدستی‌دار
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

چهار چوبدستی‌دار: ۸۴.۷۵
اسکورپیوس مالفوی: 86
تری بوت: 84
گابریل تیت: 86
جیانا ماری: 83

ترنسیلوانیا: 94.5
سو لی: 97
نارلک: 93
حسن مصطفی: 93
لادیسلاو زاموژسلی: 95

داور دوم:

چهار چوبدستی‌دار: 78.2
اسکورپیوس مالفوی: 80
تری بوت: 78
گابریل تیت: 79
جیانا ماری: 76

ترنسیلوانیا: 96
سو لی: 98
نارلک: 94
حسن مصطفی: 96
لادیسلاو زاموژسلی: 96

نتیجه: برد ترنسیلوانیابه خاطر یک مشت افتخار
VS
بدون نام


داور اول:

به خاطر یک مشت افتخار: ۷۶.۲۵
نیکلاس فلامل: 80 و 77
سوزانا هسلدن: 75
لیلی لونا پاتر: 73

بدون نام: ۹۴.۷۵
کتی بل: 95
آلنیس اورموند: 94
جرمی استرتون: 94
پلاکس بلک: 96

داور دوم:

به خاطر یک مشت افتخار: 75
نیکلاس فلامل: 77 و 75
سوزانا هسلدن: 75
لیلی لونا پاتر: 73

بدون نام: 86.5
کتی بل: 87
آلنیس اورموند: 85
جرمی استرتون: 85
پلاکس بلک: 89

نتیجه: برد بدون نام


لازم به ذکر است، هر کدام از بازیکنان که درخواست دیدن توضیح داور مربوطه نسبت به نمره‌ی خود را دارند، می‌توانند با ارسال پیام شخصی به بنده و ذکر اینکه توضیح کدام داور راجع به نمره خود را می‌خواهند، از توضیح مختصر او درباره‌ی نمره نیز برخوردار شوند.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: بیلبورد امتیازات
پیام زده شده در: ۱۸:۳۲ یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
#5
امتیازات بازی اول لیگ کوییدیچ 1401

از جاروی جیغ تا مرلین
VS
بدون نام


داور اول:

از جاروی جیغ تا مرلین: 96
آلبوس دامبلدور: 97
الکساندرا ایوانوا: 97
پیکت: 93
تاتسویا موتویاما: 97

بدون نام: 74.75
پلاکس بلک: 74
کتی بل: 70
آلنیس اورموند: 80
جرمی استرتون: 75

داور دوم:

از جاروی جیغ تا مرلین: 97
آلبوس دامبلدور: 97
الکساندرا ایوانوا: 97
پیکت: 97
تاتسویا موتویاما: 97

بدون نام: 88.25
پلاکس بلک: 90
کتی بل: 80
آلنیس اورموند: 90
جرمی استرتون: 93

نتیجه: برد از جاروی جیغ تا مرلین


تف تشت
VS
چهار چوبدستی‌دار


داور اول:

تف تشت: 82.3
وینکی: 83
سوجی: 83
گودریک گریفندور: 81
[از تمام اعضای تف تشت 15 امتیاز به دلیل نداشتن کوییدیچ کم شده است.]

چهار چوبدستی‌دار: 70.85
اسکورپیوس مالفوی: 75
تری بوت: 70
گابریل تیت: 70
جیانا ماری: 68

داور دوم:

تف تشت: 81
وینکی: 83
سوجی: 82
گودریک گریفندور: 78
[از تمام اعضای تف تشت 15 امتیاز به دلیل نداشتن کوییدیچ کم شده است.]

چهار چوبدستی‌دار: ۸۳.۷۵
اسکورپیوس مالفوی: ۸۷
تری بوت: 83
گابریل تیت: 85
جیانا ماری: 80

نتیجه: مساویبه خاطر یک مشت افتخار
VS
ترنسیلوانیا


داور اول:

به خاطر یک مشت افتخار: 72.25
نیکلاس فلامل: 80
سوزانا هسلدن: 65
دیانا کارتر: 74
لیلی لونا پاتر: 70

ترنسیلوانیا: 95
نارلک: 90
حسن مصطفی: 99
سو لی: 97
لادیسلاو زاموژسلی: 95

داور دوم:

به خاطر یک مشت افتخار: ۷۹.۲۵
نیکلاس فلامل: 87
سوزانا هسلدن: 80
دیانا کارتر: 75
لیلی لونا پاتر: 75

ترنسیلوانیا: 96
نارلک: 97
حسن مصطفی: 95
سو لی: 97
لادیسلاو زاموژسلی: 95

نتیجه: برد ترنسیلوانیا


لازم به ذکر است، هر کدام از بازیکنان که درخواست دیدن توضیح داور مربوطه نسبت به نمره‌ی خود را دارند، می‌توانند با ارسال پیام شخصی به بنده و ذکر اینکه توضیح کدام داور راجع به نمره خود را می‌خواهند، از توضیح مختصر او درباره‌ی نمره نیز برخوردار شوند.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: سرسرای عمومی
پیام زده شده در: ۱۳:۱۳ شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱
#6
پست پایانی

- پیمان؟ چیزه باباجان... ای داد! دیدی چی شد؟ قرص‌هامو یادم رفت.
سانتورها، زیر شلیک لگد، مشت‌ و ورد‌های جادوآموزان تکه و پاره می‌شدند. گویی که هاگوارتزی‌ها دل پری از جنگل ممنوعه داشتند، آخر جای سالم در بدن بیچاره‌ها نگذاشتند خیر ندیده‌ها.

کمی آن‌طرف تر، آلبوس دامبلدور به سمت قلعه قدم بر می‌داشت.

"فلش‌‌بک"

- چی شده مینروا؟ چرا این وقت شب اینطور در می‌زنی؟ بیا تو.

معاون هاگوارتز سراسیمه در دفتر مدیر را باز کرد و تلی از کاغذ روی میزش گذاشت.

- اینا چی‌ان؟
- قبض آب، مالیات هاگزمید، حقوق اساتید، قبض چاه‌بازکن دستشویی دختران طبقه سوم، قب...

دامبلدور که دید اگر همانطور آنجا بنشیند قرار است تا صبح علی‌الطلوع قبض‌های متنوع هاگوارتز را جلوی چشمانش ببیند، سریعاً «رسیدگی می‌کنم»ـی گفت و قائله را خاتمه بخشید.

"پایان فلش‌بک"

جادوآموزان که به تازگی دست از سر سانتورک جوانی برداشته بودند، خسته و کوفته در سرسرای عمومی جمع شدند. پروفسور دامبلدور قرار بود سخنرانی‌ای برای‌شان انجام دهد.
- فرزندان و عزیزانم! نمی‌دانید واقعه‌ی اخیر و اقدام سانتورها چقدر خاطر من رو مکدر کرد... اما متاسفانه دنیا همینه فرزندان! ما باید از وقایای به این شکل درس بگیریم تا خودمان روشن‌تر بشویم!

دامبلدور چند دقیقه‌ای را به نطق درباره روشنایی ادامه داد و در نهایت گفت:
- حالا تنها راه پیش روی هاگوارتز این است که مصالح را بخرد و برای این کار، متاسفانه باید علی‌رغم میل باطنی مدیریت، از شما جادوآموزان گرامی پول تقاضا کنیم. صندوق‌های کمک به مدرسه در هر 2.5 متر از سرسرا قابل مشاهده هستند. امکان گنجینه به گنجینه با جغدهای قابل‌‌‌حمل هم موجوده عزیزان. اصلاً خودتون رو اذیت نکنید.

در سوی دیگری از مدرسه، مینروا مصالحی که از حیاط جمع کرده بودند را در اتاق ضروریات بسته‌بندی و مرتب می‌کرد. سانتورها هم احتمالاً با حق بهره‌برداری از جنگل ممنوعه‌ای که از دامبلدور گرفته بودند راضی می‌شدند... به‌ هرحال مدرسه هم خرج داشت دیگر!


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: پایگاه اطلاع رسانی کوییدیچ
پیام زده شده در: ۲۳:۲۷ سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱
#7
اختتامیه لیگ کوییدیچ جادوگران 1401


این دوره از مسابقات لیگ کوییدیچ جادوگران، با حضور ۶ تیم و در قالب ۵ هفته برگزار شد. در پایان این ۵ هفته، جدول امتیازات به شکل زیر درآمد:
نقل قول:
۱. از جاروی جیغ تا مرلین - ۱۵ امتیاز
۲. بدون نام - ۱۰ امتیاز
۳. ترانسیلوانیا - ۷ امتیاز
۴. تف تشت - ۵ امتیاز
۵. چهار چوبدستی‌دار - ۴ امتیاز
۶. بخاطر یک مشت افتخار - ۱ امتیاز


بدین ترتیب، جام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها به تیم از جاروی جیغ تا مرلین با ترکیب حقیقی «آلبوس دامبلدور، الکساندرا ایوانوا، تاتسویا موتویاما و پیکت» تعلق می‌گیرد.
تصویر کوچک شده

با تشکر از تمامی تیم‌های شرکت‌کننده و عذرخواهی به جهت تأخیر در برگزاری مراسم اختتامیه.
به امید روزهایی خوب برای جادوگران و اعضاء.


ویرایش شده توسط تام جاگسن در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ ۱:۵۹:۵۹
ویرایش شده توسط تام جاگسن در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ ۲:۰۱:۲۴
ویرایش شده توسط تام جاگسن در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ ۲:۰۱:۴۹

آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: سازمان عقد و ثبت قرارداد بازیکنان
پیام زده شده در: ۱:۴۹ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱
#8
سلام به همگی.

با توجه به پایان مهلت تشکیل تیم، یک تیم از بازیکنان اعلام آمادگی کرده در این تاپیک تشکیل خواهد شد.
این تیم با عضویت: گابریل تیت، تری بوت، اسکورپیوس مالفوی و جیانا ماری است. از این عزیزان درخواست می‌شود تا پایان روز 27ام تیر ماه هماهنگی‌های لازم را انجام داده و لیست بازیکنان حقیقی و مجازی + کاپیتان خود را در همین تاپیک ارسال نمایند.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: قوانین مسابقات و عضویت کوییدیچ
پیام زده شده در: ۱:۰۰ پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
#9
اطلاعیه چهارم لیگ کوییدیچ 1401

اختلاس، فرار مدیران و تغییر قوانین داوری


نظر به اینکه رئیس پیشین فدراسیون کوییدیچ، ملانی استانفورد، با اختلاسی چند ده میلیارد گالونی از قرارداد تیم‌ها پا به فرار گذاشته و از کشور خارج شد، قوانین داوری نوشته شده توسط وی با توجه به ناپاک بودن سابقه‌اش بی‌اساس اعلام شده و قوانین جدید داوری به شرح ذیل هستند:

1- داوری این دوره از مسابقات لیگ کوییدیچ بر عهده‌ی 2 داور خواهد بود.

2- نحوه‌ی نمره‌دهی این مسابقات به این صورت خواهد بود که هر داور به پست هر بازیکن نمره‌ای غیر اعشاری از 100 می‌دهد، سپس با گرفتن میانگین نمراتی که هر تیم از هر داور گرفته است، وضعیت برنده یا بازنده بودن آن از نظر آن داور مشخص خواهد شد. به عنوان مثال، به شرایط زیر دقت کنید:
نقل قول:
تیم اول 3 بازیکن دارد. این بازیکنان به ترتیب 80، 90 و 60 امتیاز از داور شماره یک می‌گیرند.
تیم دوم هم متشکل از 4 بازیکن است که 5 پست ارسال کرده اند. نمرات داده شده به این پست‌ها توسط داور شماره یک به ترتیب 90، 80، 50 و 65 هستند.
میانگین نمره‌ی تیم اول از داور شماره یک 76.6 و میانگین نمره‌ی تیم دوم از داور شماره یک 71.25 خواهد بود. در نتیجه تیم اول برنده‌ی بازی از نظر داور شماره یک خواهد شد.

لازم به ذکر است، برنده یا بازنده بودن تیم از نظر هر داور به طور جداگانه لحاظ خواهد شد و در نهایت اگر هر دو داور یک تیم را پیروز مسابقه دانسته باشند، آن تیم 3 امتیاز کسب خواهد کرد. در صورت عدم توافق دو داور، بازی مساوی شده و هر تیم 1 امتیاز دریافت می‌کند.

3- در جدول رده‌بندی مسابقات، در صورتی که دو تیم امتیاز یکسانی داشته باشند، به نتیجه‌ی بازی رودرروی آن‌ها رجوع خواهد شد. در صورت مساوی بودن بازی رودررو، جمع نمرات دو تیم در آن بازی مقایسه خواهد شد. در نهایت، اگر در این مورد هم دو تیم نمره یکسانی داشتند، جمع نمرات آن‌ها در تمامی بازی‌ها به عنوان نتیجه لحاظ خواهد شد و در صورتی که جمع نمرات تمام بازی‌های آن دو تیم نیز برابر بود(!)، نظر داور سومِ بی‌طرف نسبت به بازی رودرروی آنان به عنوان معیار استفاده خواهد شد.

4- هر داور نسبت به هر نمره‌ای که می‌دهد توضیحی کوتاه ارائه خواهد داد.

5- با توجه به ضیق وقت و جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه توقف در برگزاری بازی‌ها، هر اعتراضی نسبت به داوری بازی‌ها بی‌نتیجه خواهد بود.

6- آخرین مهلت ارسال یا ویرایش پست‌ها، ساعت 23:59:59 ثانیه‌ی روزِ پایان آن بازی است. بدیهی است در صورت ارسال پستی پس از زمان اعلام شده، پست داوری نخواهد شد. همچنین، ویرایش پست بعد از وقت قانونی هم 15 نمره جریمه را در پی دارد.

7- در صورت عدم رعایت ترتیب در ارسال پست‌ها، 5 امتیاز از میانگین امتیازی تیم خاطی، در قضاوت هر دو داور، کسر خواهد شد.

8- تشخیص وجود یا عدم وجود سوژه‌‌ی اعلامی داوران در پست‌ها بر عهده‌ی خود داوران است و بدیهی است خارج ازچارچوب سوژه بودن پست به جریمه شدن بازیکن خواهد انجامید.

توضیحات اضافه:

درصورت بدون تیم باقی ماندن افرادی که درخواست خود جهت تشکیل تیم را در تاپیک عضویت در کوییدیچ اعلام کرده‌اند، فدراسیون آن‌ها را با توجه به تعدادشان در یک یا چند تیم تقسیم خواهد کرد.

با توجه به جدایی ملانی استانفورد از تیم برگزاری مسابقات، سدریک دیگوری و تام جاگسن ترکیب ریاست فدراسیون کوییدیچ - لیگ 1401 را تشکیل خواهند داد.

کاپیتان هر تیم مسئول اعلام تعویض‌ها و لیست تیم‌ها است و در صورت ذکر نشدن این عنوان در پست ارسالی در سازمان عقد و ثبت قراردادها، فرد ارسال‌کننده‌ی پست به عنوان کاپیتان تیم در نظر گرفته خواهد شد.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


پاسخ به: دفتر رئیس فدراسیون کوییدیچ
پیام زده شده در: ۲۰:۱۵ چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱
#10
سلام نیکلاس؛ شبت بخیر.

همونطور که خودت متذکر شدی، این اتفاق بار اولیه که می‌افته و سابقه قبلی نداشته. به همین جهت، راجع بهش قانونی وضع نشده که تخطی‌ای ازش شده باشه. به عنوان اعضای حقیقی تیم لادیسلاو زامژسلی، سو لی، ورنون دورسلی و پتونیا دورسلی قابل قبولن و تعداد رو رعایت کرده‌ن. راجع به «بازیکنان حقیقی» هم همچنان زیرپا گذاشتن قانون خاصی رو نمیشه بهش نسبت داد با توجه به حضور 3 شخصیت واقعی از دنیای هری‌پاتر.
راجع به استفاده از شخصیت‌ها در پست‌ها هم، برای ترکیب داستانی این تیم توی پست‌ها، به این صورت در نظر می‌گیریم:

جستجوگر: هری پاتر، دادلی دورسلی
مدافع: پشه
مهاجمان: ناصرالدین شاه، آدم، حسن روحانی
دروازه‌بان: هاگرید


اما حرفت راجع به واضح نبودن موضع قانون قبل از برگزاری مسابقات درست و منطقیه. تلاش میشه توی دوره‌های بعد موردهای این‌چنینی هم صریحاً توضیح داده بشه که یک‌دست تر و بی‌شبهه بازی‌ها برگزار بشه.

در رابطه با شکستن ساختار کوییدیچ هم، همونطور که توی اطلاعیه اشاره شده یا یک پست به طور کامل راجع به اتفاقات مسابقه، یا بخشی از اتفاقات مسابقه در تمام پست‌ها باید باشه. اگر از این موضوع سرپیچی‌ای توی پست‌ها دیده بشه قطعاً داورهای مسابقات برای نمره‌دهی این موضوع رو لحاظ می‌کنن.


آروم آقا! دست و پام ریخت!


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.