هری پاتر نخستین مرجع فارسی زبان هواداران هری پاتر

هری پاتر نسخه موبایل
Re: هالی ویزارد
پیام زده شده در: ۳:۰۲ سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۸۵
#1
گاو

كارگردان:فنرير گري بك
نويسنده:م.گرگ.ماه
تهيه كننده:گ.ماه.گرگ
فيلم بردار:گاز.ماه.گرگ
وبقيه هم به همين صورت
با تشكر به كساني كه در نقش خودشان در اين فيلم بازي كرده اند
تيراژ آغازين
من يه گاوم!من يه گاو آزادم!مرا نميتوانيد رام كنيد!من را به زور نميتوانيد بدوشيد
ميزان بي ناموسي كمي بالاتر از معمول+15
مكان:مخفي گاه گرگينه ها زمان:صبح زود
_هوم.....عزيزم نفس بدنت اومده؟الان خودم بهت تنفس مصنوعي ميدم
سيريش در خواب درحال تنفس مصنوعي دادن به جنس مخالف خودش كه ناگهان جيغ بنفشي از خودش در ميكنه
با صداي جيغ فنريردوگاو از ليس زدن فنرير صرف نظر ميكنن و احمقانه و معصومانه به فنرير نگاه ميكنن
فنرير:هان!...چيه؟..چخه پيشته!
مكان:مخفي گاه گرگينه ها زمان:نيم ساعت بعد
فنرير با حالت استيصال:تورو خدا از خونه من بريد بيرون....گو اوت از همه من...بيرون...گمشيد بيرون!...فهميديد
دوگاو لبخندي معنادار بر لب به فنرير نگاه ميكنن وبه ريشش ميخندن
مكان:جادوگران و حومه زمان:ظهر
فنرير در پي كمك خواستن از اهالي سايت در فروم ها سرگردان است
پيش هري
فنرير:عله تو ميگي من با گاو ها چيكار كنم؟
عله دقايقي در فكر فرو ميره:هوم تو دوتا گاو داري.اونها رو ميدوشي پولش رو به مديرا ميدي تا مديران در جهت پيشرفت سايت آن را خرج كنن
پيش كريچر
كريچر:دو گاو داريد شيرش را به مديران ميدهيد .مديران آنها را به شما ميفروشد
پيش كرام
_دو گاو داريد مديران شما رو طلسم ميكنند و هردو گاو را ميگيرند
توماس جانسون
_دوگاو داريد آنها شما رو مي كشند و هم ديگر رو مي دوشند
ولد اولي سايت
_دوگاو داريد به سمت آن ها طلسم ميفرستيد و خودتان را در بين ظرف هاي شير مي اندازيد
اْلبوس
_دو گاو داريد براي انتخاب شخصيت انها بايد هفده فروم رو در سه نسخه پر كنيد و وقت دوشيدن آنها را نداريد
ققي
_دوگاو داريد از حزب اجازه دوشيدن آن ها ميگيريد
مرلين
-دوگاو داريد حق دوشيدن گاو ماده را نداريد
سرژ
_دوگاو داريد آن ها مجبور به انجام بي ناموسي ميكنيد و خود لذت ميبريد
مرلين
_دو گاو داريد حق دوشيدن گاو ماده را نداريد
مكان:مخفي گاه گرگينه ها زمان:نصف شب
فنرير و دو گاو در رختخواب او:دوستان خوبم در كنار بخوابيد و آسوده باشيد كه من شما رو نخواهم كشت و شما مرا نخواهيد كشت و من شما را به كسي نخواهم داد و شما را نخواهم به كسي فروخت
فنرير دست نوازش بر سر دو گاو ميكشد و هرسه معصومانه به خواب ميروند
پايان


ویرایش شده توسط فنریر گری بک در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۷ ۳:۲۴:۱۰

وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: هالی ویزارد
پیام زده شده در: ۱۲:۵۸ دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۵
#2
ناموس پيچرز تقديم ميكند:
شواليه هاي حدود
كارگردان:كوييرل
نويسنده:گري بك
تهيه كننده:نهاد عقيدتي سايت
فيلم بردار و غيره:بروبچ با ناموس نويس
بازيگران:كوييرل در نقش خودش
فنرير گري بك در نقش خودش
ققي در نقش خودش
وبقيه در نقش خودشان
-------------------------------------------------------------
مكان:محله گرگينه ها زمان:صبح زود
((نه من بيناموسي نمي نويسم)) تصوير ققي و سرژ رو نشون ميده كه به سمت فنرير مي روند و فنرير سعي ميكند از آن ها دور شود اما اينكار برايش امكان پذير نيست ((نهههههههههههههه!)فنرير با پژواك صدايش از خواب مي پرد
_اين براي دهمين بار كه اين خواب رو ميبينم پس واكسن آنتي ناموس كي كامل ميشه
مكان:دستشويي زمان:يكم ديرتر از صبح زود
فنريرتوآينه خودش رو ميبينه و خوابي رو كه ديده به ياد ميا سرشو ميكنه زير آب سرد
مكان:حال مخفي گاه فنرير زمان:يكم ديرتر از ديرتر از صبح زود
فنرير شومينه ش روشن مي كنه
شپلخ!(كله كوييرل تو شومينه نمايان ميشه)
_سريع بيا ستاد چرا شومينه ات خاموش بود!
_مگه چي شده؟
_مگه روزنامه رو نخوندي
فنرير روزنامه رو ور ميداره تيتر اول: آنيتا دامبلدور. امروز شاهد حمله عظيم بي ناموسان به سرار سايت بوديم وضع سايت واقعا ناجور شده و..
فنرير زورنامه رو ميندازه يه گوشه. لباسشو ميپوشه به سمت در خونه ميره
مكان:در راه ستادعقيدتي سايت زمان:صبح
چند بي ناموس نويس به سمت فنرير حمله ميكنن و سعي ميكنن فنرير رو هم شبيه خودشان كنند
_ناموسيوس!(نور سفيدي از به بي ناموس نويسان برخورد ميكنه)
فنرير از جيبش فندكش در مياره روش پودر ميپاشه
_ستاد عقيدتي سايت
كويئريل:ببين ما مركزي اين بي ناموسي گير اورديم سري آپارات كن كاخ زردنبو
مكان:حمام خانه ريدل ها زمان:نزديك ظهر
شپلخ!
ولد يه جيغ بنفش ميكشه با ليف ميزنه تو سرفنرير:كثافت احمق بي شعور!
فنرير:ارباب شرمنده اشتپ شده
شپلخ!
مكان: سرسراي كاخ زردنبو زمان:ظهر
شپلخ!
كوييرل:بالاخره رسدي؟بريم طبقه بالا
فنرير چشم تو چشم ققي.سرژ چشم تو چشم كويئرل
_ناموسيوس!
_بي ناموسيوس!
_ناموسيوس!
_بي ناموسيوس!
سرژ سريع گردش روميگيره:آخ! نامرد تو از كجا پيدات شد.ققي هم سريع گردنش رو ميگره و بي هوش ميشه
فنرير:ايول اضغر خوب موقعي رسيدي راستي اين آمپول هنوز آزمايش نشده كه
اضغر:چرا آزمايش شده همين چند ثانيه پيش
مكان:دفتر گيلدي كاخ زردنبو مكان:بعد از ظهر
پوخ!(در دفتر گيلدي كنده ميشه)
گيلدي از پشت ميزش پا ميشه:منتظرتون بودم
بي ناموسيوس!
كوييرل و فنرير:ناموسيوس!
_بي ناموسيوس!
_ناموسيوس!
فنرير با فندكش به اضغر اس ام اس ميزنه:((كجايي پس. الان ما هم بي ناموس نويس ميشيم ما))
اضغر:((من تو كانال كولرم ميرسم))
_ناموسيوس!
_بي ناموسيوس!
گيلدي:آخ!(گردنشو ميگره و دندوناشو رو هم فشار مياره)
فنرير:ايول اضغره فداكار
گيلدي به زانو در مياد اما بي هوش نميشه
كويئرل ميره به طرف گيلدي اما فنرير با دستش جلوي كوييرل رو ميگره:من تموش ميكنم
فنزير به طرف گيلدي ميره و انگشت هاي دستشو ميدازه رو پيشونيه گيلدي:منت مرلين را عزوجل كه طاعت موجب قربت است و به شكر اندر مزيد نعمت است........پس ناموس تاپيك را باپست بي ناموس فاحش ندرد!
گيلدي به دور خودش ميپيشه و ناگهان روح زرد رنگي از بدنش جدا ميشه و گيلدي بي حال روي زمين ميافته صدايي در اتاق طنين ميندازد:بازم تويي گجت نه يعني بازم تويي فنرير
كوييرل و اضغر به طرف گيلدي ميرن و زير بغلشو ميگيرن
تيتراژ پاييني
تاپيك پر ازفرعونيان و بي ناموسيان است
كوييرل جلودارو گيلدي اندر ميان است

فرمان رسيد جلوي اين بي ناموسي را بگيريد
پست تاپيك از دست اهريمن بگيرد

حكم مديران است بر تاپيك(بي ناموسي) بتازيد
تاپيك اگر خالي شودازپست ۀ بتازيد


ویرایش شده توسط فنریر گری بک در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۶ ۱۴:۴۱:۵۲

وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: نحوه برخورد،فکر کردی کی هستی!؟
پیام زده شده در: ۲:۰۰ شنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۵
#3
من نميدونم چه گناهي كردم كه مثلا يكي از قديمي هاي سايت به حساب ميام؟
وقتي ميگم يه پست با رول پلينگ ضعيف رو نبايد پاك كرد مياد به من ميگيد مغرور چون فك كردي عضو قديمي هستي بايد پستات پاك نشه.
وقتي ميام ميگم بي ناموسي رو از پستامون كم كنيم... به جاي بي ناموسيه داستان دار داستان بي ناموسي دار بزنيم... وقتي ميگم اين قضيه رو لوسش نكنيم... به من بهتون حسادت ميزنيد
وقتي ميگم عزيزم اين درست نيست يه كاربر رو خر خطاب كني... به من ميگيد فضول!
باشه بگيد هر چقدر دشنام ناسزا صفت ناروا داريد بگيد اما اينو بدونيد پوستم كلفت تر از اين حرفاست اگه كلفت نبود دوباره بر نميگشتم سايت منت نميذارم چون اين سايت به سر من خيلي منت داره به خاطر ادا كردن همين دين بود كه دوباره برگشتم
بردار حميد جان و گانت عزيز كه مي گيد من به خاطر پست و زمان عضويت مغرور شدم به سمع نظرتون برسونم كه عزيزانم من پستام كه سيصد خورده اي بيش تر نيست و دليل براي مغرور شدن ندره الانم كه 90 درصد بروبچ بالاي پونصدتا پست دارن پس دليلي براي افزايشش نميبينم و در مورد تاريخ عضويت ام علي اينجا شاهده من دوباره عضو شدم با شناسه اسنافلز تا يه شخصيت جديد بگيرم علي گفت همون شناست هست پاك نشده نيازي نيست يه شناسه جديد باز كني....
منم اين اشتباه رو كردم الانم عزيزان دارن چوب قديمي بودن رو تو سرم خورد ميكنن.
من هيچ موقع به خودم اجازه نميدم توانايي هاي كسي رو زير سوال برم
اما وقتي ميبينم كسايي دارن اشتباهي رو مرتكب ميشن براشون دست نميزنم بهشون آفرين نميگم سعي ميكنم به اونا كمك كنم حتي اين به قيمت خوار ذليل شدنم باشه حتي به قيمت اينكه بيان به من بگن حسود فضول و خيلي چيزاي ديگه
اما اين رسمش نبود


وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: نحوه برخورد،فکر کردی کی هستی!؟
پیام زده شده در: ۱۳:۰۹ جمعه ۲۳ تیر ۱۳۸۵
#4
نميدونم چرا ما اينطوريم تا كسي به ما ميكه بالا چشات ابرو بهش حمله ميكنيم من كي گفتم سرژ بد مينويسه من واقعا به سرژ اعتقاد دارم ميدونم چقدر قشنگ مي نويسه اگه سرژ نبود شايد الان ديگه رول معني نداشت
ميدونم كه سرژ واقعا براي سايت مايه گذاشت بحث من اين نيست؟بحث من اينه كه يكم بي ناموسي رو كم كنيم كم كم داره لوس ميشه عزيزم بحث من اينه
اما درسته... اشتباه از منه نبايد از كسي انتقاد كرد چون وقتي انتقاد ميكني همين جواب ها رو ميبيني همه حمله ميكنن
ببخشيد مشكل از منه من قاطي دارم حوصله ام سر ميره رول پلينگ هم بلد نيستم از بيكاري ميام به ديگران گير ميديم


وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: خادمان لرد سياه به هم مي پيوندند(در خواست براي عضويت در باند مرگخواران)
پیام زده شده در: ۱۳:۰۰ جمعه ۲۳ تیر ۱۳۸۵
#5
-نام و نام خانوادگي:فنرير گري بك


2-نام گروه در هاگوارتز:اسلايترين


3- سابقه كار با جادوي سياه:جادوي سياه؟نه اما فكر كنم اون سابقه كار با منو داره جفتمون سابقه داريم اصلا ما با هم پيوند داريم تو پيوند مهم اينه تفاهم داشته باشيم.اما يكي دو سه نفرو كشتم البته رنگ طلسم سيز بود

4-طلسمهاي نابخشودني را بلد هستيد؟
نميدونم با اين طلسم كه دو سه نفرو كشتم بخشودني بود يا نابخوشدني اگه بخشودني بود به بزرگي خودتون ببخشيد .نابخشودنيم ياد ميگيرم

5-دامبلدور را در يك جمله تعريف كنيد
دامبل انساني گوشت تلخ است خودم امتحانش كردم هنوز مزه ش زير زبونمه

6-عشق چيست؟و چه كاربردي دارد!
عشق تو گاز گرفتن يه بچه ي معصومه
كاربردشم اينه كه خيلي حال ميكني... اونم گرگينه ميشه


7-به چه كساني بي اعتماد هستيد:
من به هيچكس جز دندونام

8-گندزاده ها را چگونه مبينيد؟
به سختي مي بينم چون چشام يكم ضعيفه در كل من چيزي رو نميبنم ميجشم


9-اگر ارباب لرد ولدمورت دستوري دهد كه به ضرر شخص شما باشد..اجابت ميكنيد؟
اگه بذاره گازش بگيرم با كمال ميل اگه نذاره گازش بگيرم اجابت ميكنم


وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


حدها وحدودها!
پیام زده شده در: ۱۷:۰۶ پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۵
#6
خوب بچه ها اين پست زدم تا حد در بي ناموسي هاي زير رو حل كنيم
خوب بچه ها تا كجا رفتيم بيشتر از حدمون قدم ور نداشتيم. خوب منم يكي كسايي ام كه اعتقاد دارم بي ناموسي پست قشنگ ميكنه.اما الان ديگه از بي ناموسي گذشته ديگه اصلا مرزها رو شكستيم.لوسش كرديم.
ققي و سرژ عزيز كه تركوندن و طلايه دار بي ناموسي سايت شدن و پستاشون رو با الهام گرفتن از سايت سه كاف ميزنن ضربدر بازيو ازاين صحبت ها.... گيليدي جونم كه رهبر جنبش بي ناموسيه و سايت جادوگران رو با شل زرد اشتباه گرفته
بلرويچ نميدونم برادر حميد و چندي ديگر از بروبچ كه جنجگويان غيور اين جنبش در همه ي احوال دوستان عزيز رو همراهي ميكنند
واقعا اينها درخور سايت جادوگرانه؟ مثلا خير سرمون يا سايت تقريبا فرهنگي ها
حوصله گشتن نقل قل ندارم تو سايت بگيريد از اينا به وفور پيدا ميشه
نميدونم بردار حميد همه بچه ها رو لخت كرد
چميدونم ققي سرژيا براي تو
قهرمان نباشيد پهلوان باشيد چون پهلوانان در قزوين جايي ندارند
يا اين شكلك پيام پيام اسمايل ها نهايت سو استفاده رو ميكني

اولا نمايش نامه و داستان هاي بي ناموسي دار داشتيم اما الان خوشبختانه بي ناموسي هاي داستان داريم يه اما هنوزم يه چيزايي كم داريم بيايم تو جادوگران چندتا فيلم پرنو گرافي نقد كنيم ديگر خواهيم تركاند
پي چي-13 ؟خوشبختانه زديم تو گوشه پي چي-18
بي احترمي به مديرا كه بداد ميكنه درسته ققي جان به كريچر بگي خر؟
....................................
خوب ولد جان من فكر ميكردم بحثي كه اهميت يه تاپيك جداگانه داشته باشه خوب باشه همين جا بحث رو ادامه مي ديم چه مشكلي داره؟


وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: انتقادات...پيشنهادات...نظرات
پیام زده شده در: ۰:۴۳ چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۵
#7
ميخواستم ببينم قوانين مدرسه به صورت فهرست بار در يه پست ذكر نشده؟ اگه شده ي لينكي نقل قولي نشاني چيزي بديد ممنون ميشم خيلي وقته دبنالشم

قوانین مدرسه هاگوارتز


ویرایش شده توسط پرفسور کويیرل در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۱ ۱۷:۱۴:۳۷

وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: نحوه برخورد،فکر کردی کی هستی!؟
پیام زده شده در: ۱۲:۴۵ سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۵
#8
خوب آهان كريچ جان چرا جاي تبليغ نيست؟
مشكل همين جاست ديگه رول به حالت كليشه اي مسخره در مياد يكي بيادنميدونم دستور آشپزي بده بحث سياسي كنه خلاص همين.... اين به نظر شما جذابيتي داره؟ از اين برنامه ها كم جي تي كه الان دوباره بيام از اين پستا بزنيم چرا نبايد به چيزاي جانبي بپردازيم ؟ چرا بايد فك كنيم يه تبليغ بي ارزشه؟
چرا يه تبليغ بايد پاك بشه ؟ چه مشكلي داره؟
اصلا درست اين پست من بي محتوا و ارزشي بود(در كل من خيلي پست بدتر از اين ديدم)
اما يه پست رول پلينگي بايد به خاطر پايين بودن سطح پاك بشه اين به تازه وارد اثر نميزاره دلسرد نميكنه هركي قوي تر باشه حق زدن پست داره كسي كه رول پايين داشت بايد طرد كرد؟نبايد دستشو بگيريم بكشيم بالا؟


وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: نحوه برخورد،فکر کردی کی هستی!؟
پیام زده شده در: ۱:۱۹ سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۵
#9
1. هر فوروم در اختیار ناظر است و اگر ناظر بخواد در تعارف با هر کسی کار خود را درست انجام نده انجمن ارزشی میشود

خوب اگه اينطور من ديگه مزاحم شما نمي شم
نميدونم اين چه معني ميده يه ناظر هر كاري كه بخواد بكنه اين سايت براي يه مدير يه ناظر و يا يه كاربر نيست اين سايت حق همه اعضا ست


وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


Re: نحوه برخورد،فکر کردی کی هستی!؟
پیام زده شده در: ۱۴:۱۷ چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۵
#10
انقل قول:
پ-ن : من دیگه پستی در مورد این موضوع نمی زنم ! بهتره شما هم ادامه ندی . پیام شخصی برای همین کاراس دیگه !

ببين اين يه بحث خصوصي بين من و شما نيست اين مشكل بزرگ كه خيلي از كاربر با ناظر را دارن كه پستاشون بي مورد پاك ميشه. اين كار مخصوصا براي تازه واردا با عث سر خورده شدنشون ميشه ديگه از حال و هواي پست زدن در ميان
نقل قول:
به یاد ندارم که پاک شدن پست ها بی احترامی باشه . اگر این طوره ، پس الان همین خودم من باید بذارم از سایت برم این قدر که پست هام پاک شده !

ببين اينو نبايد به ياد بياري بايد دركش كني عزيزم. ببين من نگفته كه پاك شدن پستا بي احتراميه من گفتم كه پاك شدن بي دليل پستا بي احتراميه و مثال براتون زدم و من هنوز اعتقاد دارم كه پستم دلييل براي پاك كردن نداشت نه از موضوع تاپيك جدابود... نه بي ناموسي بود... نه غير رولو.
ضعيف بودن يه پست دليل براي پاك كردن پست نيست كسي كه رول پلينگش ضعيف حق نداره پست بزنه اين عدالته؟!
نقل قول:
تبلیغ اون برنامه رو که کردی ، خود اون برنامه رو هم می ذاشتی ! مثل اینه که من بیام یک پست بزنم و بگم فلان موقع مثلا برنامه ی فلان پخش میشه .

ببينم مگه جادوگري تي وي يه شبكه تلوزيوني نيست؟تو يه شبكه تلوزيوني اعلام برنامه نداره؟اول من اومدم يه چند تا پيام بازرگاني الكي به پستام اضافي كنم ديدم كه اين كار كار بيهوده اي و وقت مخاطب كسايي كه پستمو ميخونن رو تلف ميكنم

نقل قول:
خب این پست چی داره ، جز اظهار وجود ؟؟

اگه ميشه در مورد اين جمله ت بيشتر توضيح بده

راستي شرمنده از ناظر عزيز اصلا حواسم نبود كه نبايد دوتا پست رو پشت رو سر هم بزنم بالاخره بايد تعداد پستامو بالا ببرم ديگه


ویرایش شده توسط فنریر گری بک در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۴ ۱۵:۳۸:۲۶

وقتي به دنيا مي آيم:سياهم
وقتي بزرگ مي شوم:سياهم
وقتي مريض مي شوم:سياهم
ولي تو
وقتي به دنيا مي آيي:صورتي هستي
وقتي بزرگ مي شوي:سفيد
وقتي مري


هرگونه نسخه برداری از محتوای این سایت تنها با ذکر نام «جادوگران» مجاز است. ۱۴۰۳-۱۳۸۲
جادوگران اولین وبسایت فارسی زبان هواداران داستان های شگفت انگیز هری پاتر است. به عنوان نخستین خاستگاه ایرانی ایفای نقش مبتنی بر نمایشنامه نویسی با محوریت یک اثر داستانی در فضای مجازی، پرورش و به ارمغان آوردن آمیزه ای از هنر و ادبیات برجسته ترین دستاورد ما می باشد.